Argument

Ja, eleven kan simma hela sträckan på rygg för godkänt

Enligt Skolverkets undervisningsstöd (2017) kan elever simma hela sträckan i ryggläge för att uppnå den delen av kunskapskravet som handlar som simkunnighet: ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.” (Skolverket, 2011).

Referenser

Skolverket. 2011. Kursplan – Idrott och hälsa. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRIDR01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor4 (Hämtat 2018-12-30)

Skolverkets frågeforum om bedömning och betyg. 2017. Simsätt i ämnet idrott och hälsa. https://kundo.se/org/skolverket/d/simning-och-rygglage-1/ Hämtat (2018-12-30).

Ja, centralt innehåll är obligatoriskt

Centralt innehåll beskrives av Skolverket (2018a) som det innehåll eleverna ska få möta. Som helhet samspelar innehållet i läroplanens kaptitel 1 och 2 med kursplanerna för respektive ämne som beskriver syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

  • ”Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska be­ handlas i undervisningen. ” (Skolverket, 2011)
  • ”Det centrala innehållet är det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i undervisningen.” (Skolverket, 2018a)
  • ”Det centrala innehållet anger vilket obligatoriskt innehåll som
    undervisningen ska behandla. ” (Skolverket, 2018b)

Referenser

Skolverket. 2011. Kommentarmaterial till kursplanen i Idrott och hälsa. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2589

Skolverket. 2018a. Så använder du läroplanen för grundskolan. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan (hämtad 2019-01-02)

Skolverket. 2018b. Betyg och betygssättning – Skolverkets allmänna råd med kommentarer. https://www.skolverket.se/publikationer?id=4000 (Hämtad 2019-01-02)

Nej, undantagsbestämmelsen kan inte användas om eleven nå E med stöd

”Alltså kan bestämmelsen inte användas för att bortse från enstaka delar av kunskapskraven för de högre betygsstegen om eleven med hjälp av särskilt stöd når upp till E-nivå.” (Skolverket, 2019)

Referenser

Skolverket. 2019. Undantagsbestämmelsen vid betygsättning. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/undantagsbestammelsen-vid-betygsattning (hämtad 2019-02-17).

Nej, det finns inte stöd för kompensatoriska inslag i betygssättning ännu

Kompensatoriska inslag i betygssättningen behöver lagändring, och utreds därför av Statens Offentliga Utredningar (2018) i skrivande stund (2019-12-28).

  • ”Tröskelregeln syftar på att med den nya betygsskalan ska hela kunskapskravet för betygen A, C respektive E vara uppfyllt för att läraren ska kunna ge eleven det betyget. ” (Skolverket, 2016, s. 108)
  • ”Regleringen innebär att kunskapskravet för respektive betyg A, C och E i dess helhet behöver vara uppfyllt för att eleven ska kunna få betyget”(Regeringskansliet, 2018, s.18)

Referenser

Regeringskansliet. (2018). Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper. Hämtat från Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/04/dir.-201832-betygssystemet-ska-framja-kunskapsutveckling-och-betygen-ska-battre-spegla-elevers-kunskaper/ den 27 12 2019

Skolverket. (2016). Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning. Hämtat från Skolverket: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3652 den 27 12 2019

Statens Offentliga Utredningar. (2018). Statens Offentliga Utredningar. Hämtat från Betygsutredningen 2018 (U 2018:03): http://www.sou.gov.se/betygsutredningen2018/ den 28 12 2019 .