Argument

Ja, eleven kan simma hela sträckan på rygg för godkänt

Enligt Skolverkets undervisningsstöd (2017) kan elever simma hela sträckan i ryggläge för att uppnå den delen av kunskapskravet som handlar som simkunnighet: ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.” (Skolverket, 2011).

Referenser

Skolverket. 2011. Kursplan – Idrott och hälsa. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRIDR01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor4 (Hämtat 2018-12-30)

Skolverkets frågeforum om bedömning och betyg. 2017. Simsätt i ämnet idrott och hälsa. https://kundo.se/org/skolverket/d/simning-och-rygglage-1/ Hämtat (2018-12-30).

Ja, centralt innehåll är obligatoriskt

Centralt innehåll beskrives av Skolverket (2018a) som det innehåll eleverna ska få möta. Som helhet samspelar innehållet i läroplanens kaptitel 1 och 2 med kursplanerna för respektive ämne som beskriver syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

  • ”Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska be­ handlas i undervisningen. ” (Skolverket, 2011)
  • ”Det centrala innehållet är det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i undervisningen.” (Skolverket, 2018a)
  • ”Det centrala innehållet anger vilket obligatoriskt innehåll som
    undervisningen ska behandla. ” (Skolverket, 2018b)

Referenser

Skolverket. 2011. Kommentarmaterial till kursplanen i Idrott och hälsa. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2589

Skolverket. 2018a. Så använder du läroplanen för grundskolan. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan (hämtad 2019-01-02)

Skolverket. 2018b. Betyg och betygssättning – Skolverkets allmänna råd med kommentarer. https://www.skolverket.se/publikationer?id=4000 (Hämtad 2019-01-02)

Nej, undantagsbestämmelsen kan inte användas om eleven nå E med stöd

”Alltså kan bestämmelsen inte användas för att bortse från enstaka delar av kunskapskraven för de högre betygsstegen om eleven med hjälp av särskilt stöd når upp till E-nivå.” (Skolverket, 2019)

Referenser

Skolverket. 2019. Undantagsbestämmelsen vid betygsättning. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/undantagsbestammelsen-vid-betygsattning (hämtad 2019-02-17).