Beteendeproblem i skolan

Boken tar utgångspunkt i skolans vardag och speciellt de situationer som uppstår när elevernas sätt att lösa olika problem ter sig som ett beteendeproblem.


Detta upplevs då som ett hinder för lärarens arbete och elevernas inlärning. Konkreta exempel och förklaringar till metoder som bygger på forskning inom beteendevetenskap och förhållningssättet lågaffektivt bemötande behandlas.

Författaren Bo Hejlskov Elvén (2014) målar olika situationer som mycket väl skulle kunna utspela sig i skolan. I varje exempel känner jag igen fler än en elev som jag haft vilket gör att jag får upp en rad olika ansikten för mitt inre samtidigt som jag läser om vilka förmågor som omgivningen ställt alldeles för höga krav på i givna situationer.

För det verkar vara just detta – elevernas inneboende förmågor i samspel med omgivningens krav som utgör spänningsfältet för de situationer som i skolan kan ses som problematiska när det blir för stort. Eller rättare sagt – när eleverna löser problemen som uppstår på ett sätt som kan ses som ett problem i skolan – efter bästa förmåga.

Boken Beteendeproblem i Skolan

Heljskov (2014) beskriver i sin bok en tydlig ansvarsfråga, där parterna som ingår är lärare och elev. Läraren å sin sida kan behöva utmana sitt sätt att tänka kring situationer som uppstår på ett mer mångfacetterat sätt och uppmanas bredda sin förståelse för det professionella ledarskapet. Eleverna å andra sidan beskrivs som personer som alltid agerar utifrån de förmågor de innehar i förhållande till omgivningen.

Jag skulle vilja argumentera för att den här uppdelningen i beskrivningarna mellan läraren som innehar hela initiativet som vuxen och professionell yrkesutövare och eleverna som mest verkar reagera på omgivningen som något i förlängningen kan uppfattas som att allt kommer att hänga på läraren. Eleverna kan komma att ses som små oförmögna personer som endast reagera. Jag förstår att kärnan i bokens innehåll blir tydligare, men det kan också bidra till att förhållningssättet lab (lågaffektivt bemötande) kan uppfattas som att läraren ska göra allt, medan eleverna inte behöver göra nåt alls – något förenklat.

Samtidigt är det endast möjligt att fortsätta utvecklas som ledare i klassrummet genom att kunna sätta sig in i olika synsätt, och då behöver det vara tydligt.

Boken ger mig definitivt ett intresse av att utforska mer om lite mer exakt vilka förmågor beteendevetenskap och psykologi definierar som de ”förmågor” vars omgivning ställer krav på. Referenslistan i slutet har gett mig goda uppslag till vidare läsning i området.

Referenslista
Hejlskov Elvén, Bo. 2014, Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *