Ja – centralt innehåll är obligatoriskt

Centralt innehåll beskrives av Skolverket (2018a) som det innehåll eleverna ska få möta. Som helhet samspelar innehållet i läroplanens kaptitel 1 och 2 med kursplanerna för respektive ämne som beskriver syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

Ibland cirkulerar föreställningar om att centralt innehåll är som en meny som man kan välja i. Det stämmer i fråga om att centralt innehåll ingår i underlaget till de ämnesdidaktiska övervägandena att välja ut och kombinera innehåll. Det innebär att centralt innehåll kan få större eller eller mindre utrymme, men det innebär inte att centralt innehåll kan hoppas över.

Däremot kan ytterligare innehåll läggas till utifrån elevernas intresse (Skolverket, 2018a).

  • ”Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska be­ handlas i undervisningen.” (Skolverket, 2011)
  • ”Det centrala innehållet är det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i undervisningen.” (Skolverket, 2018a)
  • ”Det centrala innehållet anger vilket obligatoriskt innehåll som
    undervisningen ska behandla. ” (Skolverket, 2018b)

Mina tankar

Sen är det givetvis så att om man vill lägga sig på ett absolut minimum i ett visst innehåll så kanske det är frestande att göra det av olika anledningar. Eller det omvända.

Referenser

Skolverket. 2011. Kommentarmaterial till kursplanen i Idrott och hälsa. https://www.skolverket.se/publikationer?id=2589

Skolverket. 2018a. Så använder du läroplanen för grundskolan. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan (hämtad 2019-01-02)

Skolverket. 2018b. Betyg och betygssättning – Skolverkets allmänna råd med kommentarer. https://www.skolverket.se/publikationer?id=4000 (Hämtad 2019-01-02)

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *