Kompensatoriska inslag i betygssystemet utreds

Utredningen beräknas vara klar 2020, och därför finns inte stöd för kompensatoriska inslag i betygssättningen ännu.

”Betygsutredningen 2018” som beslutades av regeringen (Regeringen, 2018) beräknas vara klar i maj 2020. En av frågorna i denna utredning är om och eventuellt hur kompensatoriska inslag i betygssättning ska införas.

Figur 1: Ojämn kunskapsprofil där läraren bedömt att eleven inte fullt uppfyller kravet för C men samtidigt uppfyller större delar av kravet för A.

Tröskeleffekt – ojämna kunskapsprofiler

Begreppet ”tröskelregel” introduceras i Skolverkets rapport: ”Tröskelregeln syftar på att med den nya betygsskalan ska hela kunskapskravet för betygen A, C respektive E vara uppfyllt för att läraren ska kunna ge eleven det betyget” (Skolverket, 2016, s. 108).

Jag illustrerar tröskelregeln i följande figur (figur 1) där möjliga betyg är E eller D: ”En elev som vid tidpunkten för betygssättning uppfyller kravet för ett E, men som inte fullt ut uppfyller kravet för ett C kan inte få högre betyg än D även om läraren bedömer att elevens kunskaper motsvarar större delar av kunskapskravet för A.” (Skolverket, 2016, s. 108).

Utredningar sammanfattning

Skolverket (2016) genomförde en utvärdering av bl.a. betygssystemet vilket utmynnade i en rapport 2016. Utifrån denna fattar regeringen (Regeringen, 2018) ett beslut att en särskild utredare ska arbeta med frågan. Utredningen, som benämns ”Betygsutredningen 2018”, genomförs av Statens Offentliga Utredningar (2018). Regeringen (Regeringen, 2019) fattar beslut om att utvidga och förlänga utredningen som beräknas vara klar 29 maj 2020.

Referenser

Regeringen. (2018). Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper. Hämtat från Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/04/dir.-201832-betygssystemet-ska-framja-kunskapsutveckling-och-betygen-ska-battre-spegla-elevers-kunskaper/ den 27 12 2019

Regeringen. (2019). Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 . Hämtat från Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/09/tillaggsdirektiv-till-betygsutredningen-2018/ den 27 12 2019

Skolverket. (2016). Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning. Hämtat från Skolverket: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3652 den 27 12 2019

Statens Offentliga Utredningar. (2018). Statens Offentliga Utredningar. Hämtat från Betygsutredningen 2018 (U 2018:03): http://www.sou.gov.se/betygsutredningen2018/ den 28 12 2019

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *