Nej, enstaka meningar i kunskapskraven är inte ett kunskapskrav

”Det finns kunskapskrav för betygsstegen A, B, C, D och E. Med kunskapskrav för A, C och E avses hela den text som beskriver vad eleven ska kunna för respektive betyg. Enstaka meningar, delar av stycken eller hela stycken är inte ett kunskapskrav utan exempel på̊ delar av ett kunskapskrav. Även för betygen B och D finns det kunskapskrav.” (Skolverket, 2018, s. 36)

Skolverkets kunskapskrav (LGR 11, 2019) är ett verktyg för att utvärdera elevers kunnighet i förhållande till förväntat kunnande. Ryckta ur sitt sammanhang kan de inte säga något om det de är avsedda för: Att samspela med den undervisning som bedrivits utifrån läroplanens övergripande mål och värden och kursplanens syfte och centrala innehåll (Skolverket, 2018, s. 8).

Referenser

LGR 11. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (6 uppl.). Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2018). Betyg och betygssättning – Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Stockholm: Skolverket.

peter

Lärare i matematik samt idrott och hälsa på Vasaskolan i Hedemora.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *